D-83435 Bad Reichenhall

Modul 1 am 29.09.2018 absolviert
Modul 2 am 27.10.2018 im Hotel Bayern Vital
Modul 3 am 24.11.2018 im Hotel Bayern Vital
Modul 4 am 19.01.2019 im Hotel Bayern Vital
Modul 5 am 16.02.2019 im Hotel Bayern Vital

Start Neuer Durchgang in D-83022 Rosenheim
am 06. April 2019

Zurück