D-84028 Landshut

Neuer Durchgang Stufe 1
Infoabend am 10.05.2019 um 19:00 Uhr Hotel folgt
Modul 1 am 21.+ 22.09.2019, Hotel folgt
Modul 2 am 19.+ 20.10.2019, Hotel folgt
Modul 3 am 23.+ 24.11.2019, Hotel folgt
Modul 4 am 14.+ 15.12.2019, Hotel folgt

Zurück